Unikie Oy:n vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022

Jaa tämä tiedote: 

29.5.2023

Unikie Oy:n virallinen vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022 on julkaistu ja se on luettavissa kokonaisuudessaan alla.

Toimitusjohtaja Seppo Kolari:

”Vuosi 2022 oli Unikielle ennen kaikkea kansainvä­listymisen, kasvun ja asiakasprojekteissa onnis­tumisen vuosi. Liikevaihtomme kasvoi noin 26 % päätyen yli 55 milj. euron tasoon. Kansainvälisty­minen jatkui erinomaista tahtia, kun kansainväli­nen kauppa kasvoi 61 % saavuttaen 46 % osuuden liikevaihdosta ja muun muassa USA:ssa onnis­tuttiin kaksinkertaistamaan liikevaihto edellisvuo­teen verrattuna. Kasvupolkumme jatkuu suunni­tellusti niin liikevaihdon kuin henkilöstön osalta. Oman henkilöstömme määrä kasvoi vuoden 2022 aikana 20 %, ja vuoden lopussa työllistimme alihankkijamme mukaan lukien yhteensä 589 henkilöä.

Onnistuimme kuluneen vuoden aikana laajenta­maan muun muassa Research- ja puolustussek­torien liiketoimintaamme sekä Suomessa että kansainvälisesti. Olimme myös mukana perusta­massa suomalaista Digital Defence Ecosystem -ekosysteemiä, jossa kotimaiset siviili- ja puo­lustusteollisuuden teknologiayritykset pyrkivät luomaan uutta huipputeknologiaa. Perustimme Arabiemiraatteihin oman maayhtiön palvelemaan Research-segmentin asiakkaitamme, kuten isom­pia tutkimuslaitoksia ja yritysten tutkimusyksiköi­tä. Osaamisemme on vahvaa varsinkin laitteiden tietoturvan, toimintavarmuuden ja älykkyyden saralla.

Muuttuvasta maailmantilanteesta huolimatta olemme pystyneet jatkamaan investointeja, jotka asettavat Unikien erinomaiseen asemaan, kun markkinat jälleen elpyvät. Vuonna 2022 lisäsimme huomattavasti investointeja palveluportfoliomme kehitykseen, tuotekehitykseen, yhtiön rakenteelli­seen kehitykseen ja jatkoimme investointeja kan­sainvälisen kaupan kehittämiseen. Yhtiön skaalau­tumiskykyyn tähtäävä organisaation kehittäminen kulutti myös yhtiön kannattavuutta. Näiden myötä vuoden 2022 kannattavuus oli yhtiön historiassa poikkeuksellinen.

Hallintorakennetta on tarkasteltu ja korjaavia toimenpiteitä tehty. Siirryin toimitusjohtajaksi 13.12.2022 alkaen Seppo Kuulan siirtyessä yhtiön ulkopuolelle uusiin tehtäviin. Olemme aloittaneet työt organisaatiorakenteen ja toimintamallien selkeyttämiseksi ja nostamme avainrooleihin uu­sia, osaavia ihmisiä talon sisältä. Investointimme myyntiin on tuottanut haluttuja tuloksia myynnin kasvuun, ja yhtiö panostaa jatkossakin vahvaan kansainväliseen kasvuun erityisesti EMEA- ja Poh­jois-Amerikan markkinoilla. Uskomme myös löy­täneemme oikean fokuksen ja liiketoimintamallit Teknologia-liiketoimintaamme, joka sai merkittä­västi tuulta alleen sekä auto- että teollisuuspuolen asiakkaissamme ja jolle perustettiin oma P&L-vas­tuullinen liiketoimintayksikkönsä.

Kiitokset kaikille asiakkaillemme ja kumppaneil­lemme loistavasta yhteistyöstä ja erityisesti mie­lenkiintoisista, onnistuneista projekteista. Suuret kiitokset myös kaikille unikielaisille erinomaisesta panoksesta jälleen kerran. Projektiemme laatu on ollut todella hyvällä tasolla ja asiakastyytyväi­syytemme on pysytellyt korkealla. Vuonna 2022 vahvistimme myös Unikie Oy:n hallitusta, kun Laura Raitio ja Anssi Vanjoki liittyivät joukkoomme. Hallitustyöskentelymme on noussut aivan uudelle tasolle ja luo meille pohjan tehdä vuodesta 2023 entistä menestyksekkäämpi sekä palvelu- että teknologialiiketoiminnassa. Ensi vuonna panos­tamme erityisesti uuteen organisaatiorakentee­seen, kannattavuuteen ja kansainvälistymisen edistämiseen, investointien keskittyessä pääosin tuotekehitykseen. Niin ikään kestävä kehitys on osa teemojamme tulevana vuonna.”

 

Lisätiedot:
Seppo Kolari, toimitusjohtaja, seppo.kolari@unikie.com, +358 50 561 0175

Lisää uutisia